Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

FATMA KÖKSAL PARLAK (HEMŞİRE)

       Sivil Savunma Birimi:

 • Sivil savunma planlarını hazırlamak, sivil savunma servislerine görevlendirilen personeli güncel tutmak ve değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek.
 •  Kurum ve kuruluşun tahliyeye ilişkin planlamasını yapmak ve tahliye sırasında koordine etmek,
 • Sivil Savunma Planı, Afet ve Acil Durum Müdahale Planı, 24 Saat Çalışma Planını hazırlamak ve güncel tutmak,
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan personel, araç  gereç ve malzemenin tedarik ve temini için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek,
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve emirleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
 • Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda ve hastanelerde uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve icrasını sağlamak,
 • Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşlarda yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
 • Kurum adına, afet ve acil durum yönetimi merkezleri ile koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kurum ve kuruluşun en üst amiri adına hizmetin takibi ve denetimini yapmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Birim Çalışanları:

Fatma KÖKSAL PARLAK

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017