Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

Muhasebe Birimi (Saymanlık)


YUSUF YORULMAZ (Muhasebe Yetkilisi)

CEVRİYE AVCI (UZMAN)

YILDIRAY KIRKIK (UZMAN)

ELİF ÖZDEMİR (VHKİ)

DEMET YAHŞİ (VHKİ)

MÜKREMİN BEKTAŞ (TIBBİ SEKRETER)

MİNE BOZKURT (VHKİ)

AYGÜL ÖZDEMİR (VHKİ)

BERRİN DURSUN (VHKİ)

MESUDE YILDIZ (EBE)

ELİF SÖZER (VHKİ)

UĞUR TURANOĞLU (VHKİ)

BİLGE LEVENT (HEMŞİRE)

NEVRA MAZAK ALBAYRAK (VHKİ)

EMEL UZUN (HEMŞİRE)

BİRSEN KOYUNLU (VHKİ)

CANAN OKYAR (VHKİ)

MEHMET ÖZCAN (VHKİ)

MEHMET ÇAKIR (VHKİ)

ALİ ÇELİK (HEMŞİRE)

SEDAT BAYRAMPINAR (TIBBİ SEKRETER)

MUSTAFA EKİCİ (TIBBİ SEKRETER)

HAKAN TURAN (TEKNİSYEN)

MUHAMMET ŞİMDİ (SAĞLIK MEMURU)

Muhasebe Birimi:

  • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
  • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
  • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
  • Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
  • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
  • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
  • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
  • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

 

Birim Çalışanları:

Muhasebe Yetkilisi Yusuf YORULMAZ

Uzman Cevriye AVCI

Uzman Yıldıray KIRKIK

Elif ÖZDEMİR

Demet YAHŞİ

Mükremin BEKTAŞ

Mine BOZKURT

Berrin DURSUN

Aygül ÖZDEMİR

Mesude YILDIZ

Elif SÖZER

Uğur TURANOĞLU

Bilge LEVENT

Nevra MAZAK ALBAYRAK

Emel UZUN

Birsen KOYUNLU

Canan OKYAR

Mehmet ÖZCAN

Mehmet ÇAKIR

Ali ÇELİK

Sedat BAYRAMPINAR

Mustafa EKİCİ

Hakan TURAN

Muhammet ŞİMDİ

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017