Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

       MUSTAFA ÜRÜT (ÇEVRE MÜHENDİSİ)

ÖZGÜR UYSAL (ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ)

  Çevre Yönetim Birimi:

 • Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarında çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarına yönelik olarak her ay çevresel yönden denetimler yapıp aylık değerlendirme tutanakları düzenlemek, bu tutanakları en geç takip eden ayın on beşine kadar  Hastane Yöneticisine/Başhekimine veya ilgili Hastane Müdürüne sunmak.
 •  Yılda ise bir defadan az olmamak üzere Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarının genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları Hastane Yöneticisine/Başhekimine veya ilgili Hastane Müdürüne sunmak ve sisteme yüklemek.
 •  Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarının yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek.
 • İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak.
 •  Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarında uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren  en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemek ve  Hastane Yöneticisine/Başhekimine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemek.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarının çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarının çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.
 • Yetkili makamlar tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarında yürütülen tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek.
 • Yetkili makamlar tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşlarında hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kuruluşları ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak.

          Birimin Çalışanları:

          Çevre Müh. Mustafa ÜRÜT

          Çevre Sağ. Tekn. Özgür UYSAL

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017