Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

FİLİZ ALTINTAŞ (EBE)

RABİA ÖZDEMİR (HEMŞİRE)

SEVİM OMAY (HEMŞİRE)

GÜLTEN YEŞİLBAŞ (HEMŞİRE)

             Eğitim Ve Ar-Ge Birimi:

 

            Eğitim ile İlgili Görevler:

 • Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla değişik kamu hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan, uzman doktorların hizmet içi eğitim başvurularının 03.12.2012 tarihli ve 84845 sayılı (45 no’lu) genelgemizde belirtilen esaslar dahilinde eksiksiz hazırlanmasını ve eğitim tarihinden en az iki ay önce Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan hekim dışı sağlık personelinin eğitimi alacağı kurumun uygun görüşünü, kurumun görüşü ve dilekçeleri ile birlikte eksiksiz olarak eğitim tarihinden en az 1 ay önce Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Kurumumuzun ilgili olduğu sertifikalı eğitim programlarının, sertifikalı eğitim alanı olarak belirleme taleplerini 19.03.2014 tarihli ve 2014.5363.11185 1199 sayılı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hakkındaki yazısı ekinde yer alan “Sertifikalı Eğitim Alanı ve Standardı Belirleme Başvuru Formu”nun eksiksiz olarak doldurulması ile gerekli diğer bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinin standardı belirlenmiş olan sertifikalı eğitim programlarına başvuru yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri ve başvuru için söz konusu standartta yer alan belgelerin eksiksiz olarak kuruma gönderilmelerini sağlamak.
 • Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak isteyen sağlık tesislerinin hazırlamış olduğu bilgi ve belgelerin yeterli ve uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek, uygun olan başvuruların Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik, norm kadro planlamaları ve eğitim-idari görevlisi, başasistanlarının görevlendirme/atamalarına ilişkin kayıtları ile eğitim görevlisi, başasistan, uzman hekim ve asistan sayılarına ilişkin sayısal verileri güncel olarak tutmak ve üç ayın sonunda Kuruma bildirilmesini sağlamak.
 • ROP, KVC ve Yanık merkezlerinde görev yapan sağlık personellerinin eğitim planlamalarını, gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve uygun görüş yazıları ile birlikte Kuruma göndermek.
 • Kurumumuza bağlı Sağlık Tesislerinde eğitim alacak yabancı uyruklu sağlık personelinin eğitim alma taleplerinin Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Kurumumuz adına yurt dışına yetiştirilmek amacıyla gönderilecek personelin eğitim alma taleplerinin Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Hizmet içi eğitim planlarının TSİM’e, eğitim sonuçlarının ise ÇKYS’ye kaydının ve kontrolünü yapılarak, eğitimlerin sürdürülmesini sağlamak.
 • Kurum ile sağlık tesisleri arasında yapılacak iş ve işlemlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi için gerekli koordinasyonun ve istenilen bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Sağlık tesislerinde staj yapacak öğrencilerin sayılarının, kurumlar bazında branşlara göre belirlenmesi ve planlamasına ilişkin faaliyetleri sürdürmek.
 • Sağlık tesislerinde görev yapan aday memur eğitimlerinin, il sağlık müdürlüğü ile koordineli olarak verilmesini sağlamak.
 • Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimlerine ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulmuş olan Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile iş birliği yapmak ve eğitim planları oluşturarak kuruma bildirmek ve uygulamasını takip etmek.
 • Bakanlık tarafından yapılan kurs, eğitim, seminer, konferans, kongre ve sempozyumların duyurusunu yapmak ve bunun için gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

ARGE ile İlgili Görevleri:

 • Birlik ve sağlık Ar-Ge alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve bireyler arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
 • Birlik bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde, Ar-Ge Faaliyetlerini izlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak ve politika oluşturulması maksadıyla Kurumumuza teklifte bulunmak,
 • Bünyesindeki sağlık tesislerinde, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kurum kuruluşlarla işbirliği kapsamında yürütülen ve sonuçlandırılan sağlık Ar-Ge projeler ve çalışmalar ile Döner Sermayeden Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarımı şeklinde yürütülen projeleri izlemek, denetlemek ve Kurumumuza raporlamak,
 • Bünyesindeki sağlık tesislerinin, Sağlık Bakanlığı döner sermaye kaynaklarından desteklenebilecek Ar-Ge faaliyetlerinin mal, hizmet alımları, altyapı ihtiyaçları ile Kalkınma Bakanlığından desteklenebilecek, altyapı ihtiyacına yönelik olarak, ihtiyaç analizinin yapılması ve yapılan analiz doğrultusunda uygun stratejileri, alternatif çözümleri içeren “Birlik Ar-Ge Projeleri Haritalarını” hazırlamak ve rutin olarak Kurumumuza raporlamak,
 • Birlikçe oluşturulan “Birlik Ar-Ge Projeleri Haritaları” uyarınca, projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detayların yer aldığı bilgi tabanın oluşturulmasını sağlamak,
 • Bünyesindeki sağlık tesislerinin Ar-Ge Faaliyetlerinden doğan verileri, derlemek, değerlendirmek ve rapor sonuçlarını belirli aralıklarla Kuruma bildirmek,
 • Sağlık Ar-Ge alanı ile ilgili ulusal/uluslarası kurum/kuruluşların Ar-Ge faaliyet/çağrılarının duyurularını yapmak, dokümanları, haberleri ve çağrı programlarını takip etmek ve gerekli duyuruları yapmak,
 • Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çalıştay/kongre gibi etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak.
 • Klinik Araştırmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek:

 

 • Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde yürütülen/yürütülmesi planlanan klinik araştırmalar için Kurumumuz tarafından uygun görülen bütçe formunda yer alan hizmet bedellerine uygunluğunu ve yapılan diğer ödemeleri takip etmek.
 • Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde yürütülen/yürütülmesi planlanan klinik araştırmaların mali yönden kayıtları tutmak, (araştırmacı ödemeleri, kuruma ödemeler) ve istenildiği zaman Kuruma bildirmek,
 • Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde yürütülen/yürütülmesi planlanan klinik araştırmalarla ilgili olarak 6 şar aylık veri analizlerini oluşturmak ve Kurumu bilgilendirmek

Birim çalışanları:

Birim Sorumlusu Filiz ALTINTAŞ

Rabia ÖZDEMİR

Sevim OMAY

Gülten YEŞİLBAŞ

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017