Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

NEDİM TEZCAN (UZMAN)

Birimin Görevleri:

  • Genel Sekreterliğin ve Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinin, İdari Hizmetler grubuna giren iş ve işlemlerini takip etmek, bu konularla ilgili diğer kamu kurumlarından ve TKHK’dan gelen evrak ve yazıların hastanelere duyurulmasını sağlamak, bu duyuru ve yazıların gereğinin yapılıp yapılmadığının takibini yapıp, gerekli yazışmaları yapmak.
  • Genel Sekreterlik uhdesinde ve sağlık tesislerinde kullanılan araçlarla ilgili olarak; İdari ve mali yönden yapılması gereken işlemlerin (araçların fenni muayeneleri, Motorlu taşıtlar vergisi, periyodik bakımları, araçların görevlendirilmesi, Hek işlemleri vb.) takip, kontrol ve yazışmalarını yapmak.
  • Hastanelerin Sağlık Otelciliği konusuna giren iş ve işlemlerini, hastanelerin otelcilik müdürleri ile, otelcilik müdürlerinin olmadığı hastanelerde ise idari mali işler müdürleri ile koordineli olarak takip etmek, ortak çalışmalar yaparak hastanelerdeki otelcilik hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını sağlamaya çalışmak. Hastanelerin her ayın sonuna kadar hazırlamaları gereken sağlık otelciliği ile ilgili raporların yazılıp TKHK da ilgili birime gönderilip gönderilmediğini takip etmek ve gönderilmesini sağlamak.
  • Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinin arsa, bina ve taşınmazları ile ilgili olarak; diğer kurumlar,  Sağlık Bakanlığı ve TKHK ile gerekli yazışmaları yapmak.
  • Sağlık tesislerinin tıbbi hizmetler dışındaki destek hizmetleri ile, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme dışındaki demirbaş malzeme talepleri ve gerektiğinde Genel Sekreterlik bünyesinde de ihtiyaç duyulan demirbaş malzeme taleplerini tespit edip bu malzemelerin temini için Mali Hizmetler Başkanlığına  bildirimde bulunmak.
  • Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan evrak kayıt biriminin iş ve işlemlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek.
  • Genel sekreterlik bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personellerin mutemetlik ve döner sermaye iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek.
  • Genel sekreterlik bünyesine kurum arşivi oluşturmak ve arşiv işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini takip ve kontrol etmek.
  • İdari Hizmetler Başkanının ve Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yürütmek. 

Birim Çalışanları

Uzman Nedim TEZCAN

 

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017