Yeni sitemiz yayına başlamıştır.

Yeni siteye yönlendiriliyorsunuz.

 

 

SAYİM AKCAN (SAĞLIK MEMURU)

EMRAH GÜNDÜZ (SAĞLIK MEMURU)

AYHAN ÖNER (VHKİ)

           Stok Yönetim Birimi:

 • Birlik Temel Malzeme Listelerini(ilaç, tıbbi sarf, kırtasiye) oluşturulmasını ve güncel tutulmasının sağlamak.
 • Birliğin malzeme alımlarına ilişkin ihtiyaç planlama çalışmalarını; Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı ve Mali Hizmetler Başkanı koordinatörlüğünde yürütülmesini sağlamak ve bağlı sağlık tesislilerindeki ihtiyaç tespit komisyonlarının çalışmalarını değerlendirmek.
 • Birliğe bağlı sağlık tesisleri arasında ve birlikler arasında gerçekleştirilecek stok devirlerinin koordine edilmesini sağlamak.
 • Birlik bünyesinde yer alan Sağlık Tesislerinin stoklarının öncelikle MKYS-Karar Destek Sistemleri ve diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak analizlerini yapmak.   
 • Hareket görmeyen malzemelerle ilgili sağlık tesislerinden rapor alıp, gerekli analizleri yapmak.
 • Hasta başı ilaç tıbbi malzeme, laboratuvar maliyetleri ve tüketimlerinin takibi, raporlamak ve maliyet kontrolüne dönük çalışmaların koordine edilmesini sağlamak.
 • Birlik sağlık tesislerinin stoklarının yerinde denetlenmesini sağlamak,
 • Stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan birliğe bağlı sağlık tesislerinin takip edilmesini sağlamak ve tesis yöneticilerine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak,
 • Taşınır Mal Yönetimi Birimi ile birlikte stok alanında nitelikli insan gücünün artırılması için gerekli eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak ve belli aralıklarla insan kaynaklarının yeterliliği konusunda denetimleri planlamak.
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin depolarının yerinde incelenmesini sağlamak ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarını yapmak için idareye rapor sunmak.
 • Depoların verimlilik kriterlerine uygun olabilmesini sağlamak için depo sorumluları ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak.
 • Biyomedikal tüketim ve temizlik depo oluşturulması ve güncel tutulması için çalışmalar yapmak.
 • Genel Sekreterlik ve sağlık tesisleri tarafından yapılan ihalelerin, ”İhale Sipariş ve Kontrol Takip Programı’na” yüklendikten sonraki Malzeme Takibi ve Fatura Girişlerinin kontrolünü yapmak.
 • Birliğe bağlı tüm hastanelerden gelen ihtiyaç malzeme “izin onay” taleplerini değerlendirip cevaplandırmak.
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2013/06 sayılı genelgesine istinaden, Bağlı Sağlık Tesislerimiz ile Genel Sekreterliğinize Bağlı Sağlık tesislerinin hizmet sunumunda ihtiyaç duyduğu tüketime yönelik ve demirbaş niteliğindeki malların birbirlerinden karşılamak ve bunların bedellerinin ödenmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda düzenlenen PROTOKOL takibini yapmak.
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinden Dışa Reçete Edilen İlaç listelerinin toparlanıp gerekli istatiksel çalışmalar için düzenlenmesini sağlamak.
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinden gelen “Kısmi Doz İlaç İmha” formlarının toplamak, düzenlenmesini sağlamak ve kuruma gönderilmesini sağlamak. Ardından istatistiksel çalışmalar yapıp hastanelere geri bildirim yapmak.
 • Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Hastane Eczacılığı ile ilgili tüm faaliyetlerin sorunsuz olarak yürütülmesi için, hastane sorumlu eczacıları ile koordineli çalışmalar yapmak.
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

Birim Çalışanları:

Uzman Ecz. Gökçen Melda ÜTE

Sayim AKÇAN

Emrah GÜNDÜZ

Ayhan ÖNER

© Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2017